VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) vydáva  Ing. Katarína Medvecová Plichtová,  IČO: 50741489, s miestom podnikania: Hviezdna 1405/4, 94 901 Nitra, emailová adresa: medvecova.plichtova@gmail.com, telefonický kontakt +421905413320 (ďalej len „Poskytovateľ“).
  2. Poskytovateľ poskytuje služby v oblasti koučingu, mentoringu, vzdelávania talentov ľudí a ich silných stránok.
  3. Poskytovateľ prevádzkuje webovú stránku www.katkamedvecova.sk, na ktorej ponúka svoje služby najmä vo forme zisťovania svojich talentov prostredníctvom dotazníkov a následných konzultácií (ďalej len „Služby“).
  4. Tieto Podmienky upravujú aj podmienky uzavretia zmluvy na diaľku medzi Poskytovateľom a klientom na webovej stránke www.katkamedvecova.sk (ďalej len „Webová stránka“).
  5. Klientom sa podľa týchto Podmienok rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto Podmienky zakliknutím tlačidla „súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ na Webovej stránke pri objednaní Služby (ďalej len „Klient“).
 2. Služby
  1. Klienti si môžu na Webovej stránke objednať online hodnotenie spoločnosti Gallup s označením CliftonStrenghts, po vyplnení ktorého budú vyhodnotené jeho talenty, s ktorými môže potom pracovať v profesijnom ako aj súkromnom živote (ďalej len „Online dotazník“). Online dotazník je možné vyplniť  v anglickom, českom jazyku alebo inom svetovom jazyku.
  2. Klienti si môžu objednať rôzne výstupy Online dotazníka, ako napr. výsledný profil Top 5 talentov, Komplexný profil 34 talentov a iné. Každý výstup Online dotazníka ma určenú inú cenu, ktoré je uvedená v objednávkovom formulári. Poskytovateľ poskytuje aj ďalšie individualizované výstupy Online dotazníka a to konkrétne Manager report, Sales report, Leaders report po individuálnej dohode s Klientom.
  3. Klienti si môžu zároveň s objednaním Online dotazníka objednať aj konzultácie vo (ďalej spoločne len „Konzultácie“), v ktorých si s Poskytovateľom dohodnú konzultáciu výsledkov Top 5 talentov alebo vyhodnotenie Všetkých 34 talentov po tom, čo Klient získa výstup Online dotazníka. Cena Konzultácie je uvedená aj v objednávkovom formulári.
  4. Presný termín Konzultácie si Klient rezervuje z termínov ponúknutých Poskytovateľom podľa jeho pracovného kalendára. Po rezervovaní termínu je Klientovi doručený mail potvrdzujúci termín Konzultácie a link na online platformu v dohodnutom termíne.
  5. Konzultácie prebiehajú predovšetkým formou online stretnutia cez platformu určenú Poskytovateľom. Osobná konzultácia sa uskutoční len na základe výslovnej predchádzajúcej dohody s Poskytovateľom.
  6. Dĺžka trvania Konzultácie je uvedená v popise Služby. V prípade oneskorenia Klienta na dohodnutý termín Konzultácie bude stanovený čas Konzultácie dodržaný a teda skončí vo vopred určenom čase. V prípade omeškania Poskytovateľa bude dĺžka Konzultácie dodržaná v celom rozsahu a to buď počas predmetnej Konzultácie alebo v neskoršom dohodnutom termíne.
  7. Zmenu alebo zrušenie termínu Konzultácie na základe písomnej žiadosti Klienta zaslanej ako mail alebo sms správa je možné uskutočniť po dohode s Poskytovateľom najneskôr 48 hodín pred naplánovaným termínom Konzultácie. Zrušenie alebo žiadosť o zmenu termínu Konzultácie po tejto lehote, rovnako ako aj nedostavenie sa Klienta na dohodnutý termín Konzultácie, bude považované za realizovanú Konzultáciu v rámci objednanej Služby a Poskytovateľovi zaň patrí dohodnutá cena vo výške 100%.
  8. Poskytovateľ  poskytuje v rámci Služieb aj možnosti firemného vzdelávania. Klient môže požiadať Poskytovateľa cez objednávkový formulár o firemné vzdelávanie pre svoj tím zamestnancov. Poskytovateľ po doručení objednávky následne zistí potreby zamestnancov klienta a na základe týchto informácií pripraví/vyhotoví individuálnu ponuku pre Klienta zohľadňujúcu presné potreby jeho tímu.
 3. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom
  1. Ak je Klient spotrebiteľom, zmluva medzi ním a Poskytovateľom sa uzatvára v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, súčasne sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.
  2. Ak Klient nie je spotrebiteľom, zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Klient nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 5 týchto Podmienok.
  3. Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Klientovi Službu a ako protiplnenie záväzok Klienta za Službu zaplatiť cenu, a to za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto Podmienky (ďalej len „Zmluva“).
  4. K uzavretiu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom dochádza za nasledovných podmienok: (i) Klient si vyberie niektorú z ponúkaných Služieb Poskytovateľa na Webovej stránke a po jej výbere vyplní objednávkový formulár s údajmi potrebnými na ďalšiu komunikáciu s Klientom (ďalej len „Objednávkový formulár“) (ii) Klient zaklikne pri objednávke súhlas s Podmienkami a skutočnosť, že sa oboznámil s podmienkami spracovania osobných údajov (iv) Klient potvrdí objednávku s povinnosťou platby.
  5. Po odoslaní objednávky Poskytovateľovi bude doručená Klientovi informácia o potvrdení jeho objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávkovom formulári. Poskytovateľ zároveň Klienta požiada o zaslanie údajov potrebných na vystavenie faktúry za Služby.
  6. Poskytovateľ sprístupní Online dotazník spolu s podrobnými pokynmi na jeho vyplnenie, ako aj dohodne termín Konzultácie až po zaplatené ceny za Služby.
  7. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, ktorá uplynie okamihom doručením výstupu z Online dotazníka alebo poskytnutím Konzultácie zo strany Poskytovateľa.
 4. Platobné podmienky
  1. Ak si Klient objedná Službu, je povinný uhradiť cenu za Službu určenú Poskytovateľom. Cena za Službu je konečná (t.j. celková) a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady Poskytovateľa potrebné na dodanie Služby. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
  2. Cenu za Službu Klient uhradí bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený na faktúre. Faktúru za Službu zašle Poskytovateľ Klientovi v elektronickej podobe na emailovú adresu Klienta uvedenú v Objednávkovom formulári alebo na inú emailovú adresu určenú Klientom. Splatnosť faktúry za Službu je sedem (7) dní odo dňa doručenia faktúry Klientovi emailom, ak sa Poskytovateľ a Klient nedohodli individuálne inak. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Služby na účet Poskytovateľa.
  3. Akákoľvek faktúra vystavená na základe týchto Podmienok musí spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať dané náležitosti, je Klient oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu a Poskytovateľ je povinný faktúru opraviť, pričom počas tejto doby neplynie lehota splatnosti faktúry. V prípade omeškania Klienta so zaplatením faktúry v dohodnutej dobe splatnosti má Poskytovateľ právo požadovať od Klienta zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným v prvý deň omeškania.
 5. Odstúpenie od Zmluvy
  1. Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy od nej odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok.
  2. Poskytovateľ upozorňuje Klienta na skutočnosť,  že pokiaľ si Klient s Poskytovateľom dohodne, že  Online dotazník si vyplní a/alebo termín Konzultácie sa uskutoční skôr než uplynie 14-dňová zákonná lehota na odstúpenie od Zmluvy, Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas s tým, že Online dotazník môže byť z jeho strany vyplnení a/alebo Konzultácia môže byť poskytnutá aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, pričom si je Klient vedomý, že tým stráca  možnosť odstúpiť od Zmluvy.
  3. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od Zmluvy Klientom alebo Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za Službu Klientovi rovnakým spôsobom, aký použil Klient pri svojej platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Licenčné podmienky
  1. Klient berie na vedomie, že výstup Online dotazníka, ktorý získa po jeho vyplnení je považovaný za autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Písomný výstup“).
  2. Klient môže Písomný výstup použiť len pre svoju osobnú potrebu.
  3. Klient nie je oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu na použitie Písomného výstupu. Klient nesmie Písomný výstup zverejniť a/alebo ho akokoľvek rozširovať na verejnosti.
  4. Všetky práva k Webovej stránke a jej obsahu, a to hlavne autorské práva, práva k ochranným známkam, know how patria Poskytovateľovi. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané ich kopírovať, rozširovať, používať pre komerčné potreby, vydávať za vlastné.
 7. Sťažnosti, reklamácie a podnety
  1. Klient je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie v týchto Podmienkach. Klient je povinný pri využití práva na sťažnosti, reklamácie alebo podnetu uviesť vo svojom podaní všetky namietané skutočnosti tak, aby bolo zrejmé, čo presne Klient namieta a čo presne od Poskytovateľa žiada, aby splnil.
  2. Pokiaľ je Klient názoru, že poskytnutá Služba má vady (t.j. rozsahom alebo kvalitou nezodpovedá opisu Služby), má právo Službu u Poskytovateľa reklamovať. Pokiaľ je vada Služby odstrániteľná, môžete žiadať vykonanie nápravy, doplnenie Služby alebo poskytnutie zľavy zo zaplatenej ceny. Pokiaľ vadu odstrániť nejde a Službu preto nevie použiť, môže od Zmluvy odstúpiť alebo chcieť zľavu z ceny Služby.
  3. Poskytovateľ upozorňuje Klienta, že za nesprávne, respektíve vadné poskytnutie Služby, sa nepovažuje subjektívna nespokojnosť a nesplnenie očakávaní Klienta.
  4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Klienta najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Klienta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia.
 8. Zodpovednosť Poskytovateľa
  1. Poskytovateľ upozorňuje Klienta na skutočnosť, že Služby slúžia výlučne na informatívne a edukatívne účely Klienta.
  2. Nakoľko predmetom Služby nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa na ne nevzťahujú.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Podmienky sú platné a účinné od [•].
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky zverejnením novej verzie Podmienok na svojej Webovej stránke. Zmena Podmienok je tak účinná voči Klientom a tretím osobám dňom zverejnenia Podmienok na Webovej stránke Poskytovateľa. Zmena Podmienok sa vzťahuje na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie Podmienok na Webovej stránke.
  3. Akákoľvek komunikácia zmluvných strán súvisiaca s týmito Podmienkami bude doručovaná písomne na adresu zmluvnej strany alebo emailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností.
  4. Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia Podmienok sa Poskytovateľ zaväzuje nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto Podmienok.
  5. Podmienky a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že by obsahovali medzinárodný prvok.
  6. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto Podmienok sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy. Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (soi.sk) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1.

V Nitre, dňa 5.5.2023.


Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.