Spracovávanie osobných údajov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Táto smernica o ochrane osobných údajov upravuje pravidlá a zásady pre spracúvanie vašich osobných údajov mojou osobu – Ing. Katarína Medvecová Plichtová,  IČO: 50741489, s miestom podnikania 94901 Nitra, Hviezdna 1405/4, Slovensko (ďalej tiež „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa: 94901 Nitra, Hviezdna 1405/4

E-mail: medvecova.plichtova@gmail.com

Telefón: +421905413320

Táto smernica popisuje zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi a je teda všeobecným základom a informačným prameňom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, vrátane stanovenia účelu spracúvania, právneho titulu spracúvania alebo obmedzenia uloženia a ďalšie dôležité otázky.

Nižšie nájdete celé znenie pravidiel, ktoré narába s nasledovnými pojmami:

 • GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • Zákon –  zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • subjekt údajov –fyzická osoba, ktorú je možné na základe poskytnutých osobných údajov identifikovať a jej údaje sú podľa GDPR chránené. V zásade Vy a ďalej v týchto pravidlách Vás tak aj označujem “Vy, Vás, Vám a pod.”.
 • osobný údaj – Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • osobitné kategórie osobných údajov – tiež známe ako citlivé údaje. Pod túto kategóriu spadajú osobné údaje, ktoré hovoria o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, a ďalej genetické údaje a biometrické údaje, pokiaľ sú spracúvané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údaje o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby,
 • prevádzkovateľ – to som ja, Ing. Katarína Medvecová Plichtová,  IČO: 50741489, s miestom podnikania 94901 Nitra, Hviezdna 1405/4, Slovensko. Ďalej v týchto pravidlách tak aj budem označovaná “ja, mňou, mne a pod.”
 • spracúvanie osobných údajov  – akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov,
 • sprostredkovateľ – je akýkoľvek tretí subjekt, s ktorým som uzavrela zmluvu, aby pre nás spracúval Vaše osobné údaje. Môže sa tiež v niektorých prípadoch stať, že budem v postavení sprostredkovateľa aj ja,  pokiaľ som uzavrela zmluvu o spracúvaní osobných údajov s prevádzkovateľom (našim klientom), pre ktorého osobné údaje spracúvam.
 • účel spracúvania a právny titul – čiže prečo údaje spracúvam. Vždy pre každý účel spracúvania musíme mať zároveň tzv. právny titul. GDPR  vymenováva právne tituly, na základe ktorých je možné osobné údaje spracúvať


2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získavam rôznymi spôsobmi:

 • tým, že mi ich sami zdieľate alebo odovzdáte – pokiaľ komunikujete prostredníctvom e-mailu, Facebooku alebo iných sociálnych sietí, aplikácií, telefonicky, vypĺňate kontaktné formuláre alebo objednávky, vypĺňate údaje na webových stránkach, prípadne mi osobné údaje odovzdáte osobne a podobne.
 • tým, že ich sami zdieľate alebo odovzdáte sprostredkovateľom, ktorí mi odovzdajú osobné údaje v súvislosti s mojou obchodnou činnosťou

Chcem Vás tiež uistiť,  že Vaše osobné údaje spracovávam legitímnym účelom a na základe právneho titulu v súlade s požiadavkami GDPR. 

Aké konkrétne osobné údaje môžem spracovávať:

1. Všeobecné údaje o vašej osobe

 • meno, priezvisko,
 • názov Vašej pozície a spoločnosti/zamestnávateľa, vrátane adresy, 
 • e-mailovú adresu, 
 • telefónne číslo, 
 • dátum narodenia,
 • fotografie,
 • Vami  uvedené údaje vo vzájomnej korešpondencii, 
 • aktualizáciu údajov, ktoré mi boli poskytnuté, a

2. Pokiaľ navštívite moju webovú stránku (ďalej tiež „web“) alebo používate aplikácie:

 • pokiaľ navštívite web, môžem spracúvať technické údaje, vrátane IP adresy použitej k pripojeniu Vášho počítača na internet, názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavky na dáta, požadované súbory a typ a verziu prehliadača a doplnkov prehliadača, operačný systém a platformu,

3. V súvislosti s poskytovaným osobnostným poradenstvom spracúvam aj údaje nevyhnutné pre poskytnutie tejto služby, najmä výsledky analýzy Vašich talentov a údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a priamy marketing

4. Pokiaľ k nadväzovaniu kontaktov so mnou alebo zisteniu informácií o mojich produktoch a službách použijete sociálne médiá, spracúvam verejne prístupné údaje z Vášho profilu, vrátane Vašich preferencií a komunikácie na Facebooku, Instagrame a LinkedIn, údaje, ktoré zverejňujete na nástenkách a údaje získané prostredníctvom Vašej interakcie so mnou.

5. Pokiaľ navštívite akcie, či verejné vystúpenia, beriete na vedomie, že z uvedenej akcie alebo verejného vystúpenia si vyhotovujem fotografie a/alebo videozáznamy pre osobné potreby. V prípade Vášho súhlasu, môžem zhotovené fotografie aj zverejniť na svojej internetovej adrese a/alebo akejkoľvek mojej adrese na sociálnych sieťach.  

Ako prevádzkovateľ všeobecne nespracúvam osobitné kategórie osobných údajov, s výnimkou pohlavia. Ak by  som predsa len spracúvala osobitné kategórie osobných údajov, vždy Vás budem vopred o potrebe spracúvania informovať a k samotnému spracovaniu nedôjde, pokiaľ k tomu nebudem mať právny titul alebo Váš výslovný súhlas. 

3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Hlavným dôvodom spracúvania Vašich osobných údajov je moja obchodná činnosť – chcem Vás informovať o svojich službách, ponúkať ich a zapojiť Vás do mojich aktivít.

Ú: Vaše osobné údaje spracúvam v súvislosti s poskytovaním služieb osobnostného a personálneho poradenstva.

Právnym základom spracovania osobných údajov je najmä

 • plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a mnou podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • z dôvodu plnenia mojich povinností určených zákonom (napr. daňové účely, vedenie účtovníctva a pod.)  
 • môj oprávnený záujem: napr. na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a mnou; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju z mojej strany plniť,
 • analýza vašich talentov na základe vyhodnotenia v systéme CliftonStrenghts
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Z mojej strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Vaše talenty sú výsledkom profilovania Vašej osoby na základe Vami vyplneného dotazníka v systéme CliftonStrenghts.

4. PRÍJEMCOVIA/ SPROSTEDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje neposkytujem nikomu okrem nižšie uvedených príjemcov alebo sprostredkovateľov. Sprostredkovateľov si vyberám veľmi zodpovedne, a sú povinný zachovávať minimálne takú istú úroveň ochrany osobných údajov ako Vám poskytujem ja. Úroveň ochrany pravidelne kontrolujem, tak aby som Vám ju mohla garantovať. Sprostredkovatelia vždy spracúvajú len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť medzi nami dohodnutú, v žiadnom prípade nespracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sú súčasťou dotazníka alebo výslednej správy na základe analýzy Vašich talentov. 

 Osobné údaje môžu byť odovzdané:

 1. dodávateľom a poskytovateľom služieb: vrátane on-line služieb, ktoré používame na marketingové účely (napr. analytické stroje, CRM systémy, nástroje poskytujúce možnosť e-mail marketingu, reklamné systémy a i.) na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu,
 2. dodávateľom technických služieb a podpory, poisťovateľom,  
 3. poskytovateľom cloudových služieb,
 4.  osoby spracúvajúce účtovníctvo a celkovo obchodnú administratívu
 5.  iné tretie strany, ktoré poskytujú alebo prijímajú služby v súvislosti s plnením mojich zmluvných alebo zákonných povinností
 6.  verejným inštitúciám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, a podobne v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky
 7. Vášmu zamestnávateľovi alebo pracovnej agentúre v prípade Vášho predchádzajúceho súhlasu.
 8. V prípade zasielania osobných údajov aj do krajín mimo EÚ, sú príjemcami poskytovatelia cloudových a mailových služieb, ktorí sú certifikovaní, a ktorí zabezpečujú ochranu Vašich osobných údajov na minimálnej úrovni vyžadovanej GDPR a spĺňajú všetky podmienky v zmysle GDPR.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvam iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a po dobu, kedy kým trvá právny titul na spracúvanie týchto osobných údajov. V prípade zmluvného vzťahu najdlhšie po dobu 4 rokov od jeho ukončenia. V prípade súhlasu na účely priameho marketingu najdlhšie po dobu, než súhlas odvoláte, najdlhšie 4 roky.

V prípade, že už nie je žiaden dôvod aby som osobné údaje spracúvala a nedisponujem žiadnym právnym titulom na spracúvanie, osobné údaje vymažem. 

6. VAŠE PRÁVA

Za podmienok stanovených v Zákone máte :

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. VII týchto podmienok.


7. UPLATNENIE VAŠICH PRÁV

Svoje práva môžete uplatniť predovšetkým elektronicky, a to zaslaním e-mailu na adresu: medvecova.plichtova@gmail.com, poštou zaslanou na adresu Katarína Medvecová Plichtová, 94901 Nitra, Hviezdna 1405/4. Pokiaľ ma kontaktujete elektronicky, odpoviem taktiež elektronicky, ale môžete požiadať o iný spôsob kontaktu.

Vaše žiadosti spracujem a budem na ne reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžem s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom predĺžení Vás ale do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informujem spolu s uvedeným dôvodom predĺženia lehoty.

Pokiaľ budem mať pochybnosti o Vašej osobe, budem od Vás chcieť, aby ste mi poskytli ďalšie informácie pre potvrdenie Vašej totožnosti. Dôvodom je ochrana Vašich údajov, teda aby som neodovzdala osobné údaje inej osobe.

8. COOKIES

Na mojich stránkach používam súbory “cookies”. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo inom mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Tieto údaje sú nevyhnutné na správne fungovanie mojej stránky a nie je možné ich vypnúť.

Zároveň s Vašim predchádzajúcim súhlasom môžem zbierať anonymizované údaje na štatistické účely.

Ako používam súbory cookie?
Moja stránka používa súbory cookie, aby sme uchovali:
– vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
– skutočnosť, či ste súhlasili (alebo aj nesúhlasili) s tým, aby som využívala súbory cookie na tejto webovej lokalite.
Rovnako niektoré videá, ktoré môžu byť súčasťou mojej stránky, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

S Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom si súbory cookies ukladajú aj Google Analytics – viac informácií o ňom nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Povolenie použitia týchto súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia

9. ZABEZPEČENIE

Ako prevádzkovateľ prehlasujem, že som prijala všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Rovnako som prijala technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe a zabezpečila, že k osobným údajom majú prístup len mnou poverené osoby.

10. ZÁVER

Odoslaním správy cez internetový formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Ako prevádzkovateľ som oprávnená tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejním na svojich internetových stránkach a v prípade zásadnej zmeny Vám zároveň zašlem novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste mi poskytli.

Pokiaľ budete mať pochybnosti o tom, ako zaobchádzam s Vašimi osobnými údajmi, prosím, obráťte sa na mňa, aby som Vaše pochybnosti mohla odstrániť a nájsť spoločné riešenie k Vašej spokojnosti v súlade s GDPR. Ak aj napriek tomu máte pocit, že porušujem Vaše práva, máte právo sa obrátiť na dozorný orgán ochrany osobných údajov – Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , telefón: +421 /2/ 3231 3214, a to podaním sťažnosti. Popri tom máte právo na poskytnutie súdnej ochrany. Sťažnosť na dozorný úrad aj žalobu na súd môžete podať, pokiaľ si myslíte, že Vaše práva chránené GDPR boli porušené v dôsledku môjho spracovania Vašich údajov.